Neka ABC bude i vaš partner

Usluge revizije i uveravanja

Zakonska (statutarna) revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) je zakonski, obavezni postupak pregleda finansijskih izvještaja.

Revizija se vrši u javnom interesu i obezbjeđuje nezavisno mišljenje o kredibilitetu računovodstvenih evidencija, procedura i politika kompanije, kao i nezavisno mišljenje o tome da li su finansijski izvještaji objektivni i sastavljeni u skladu sa nacionalnom i međunarodnom regulativom.

Međunarodna revizija je angažovanje revizije koje se preduzima kada preduzeće izlazi na strano tržište kapitala ili se priprema za procjenu rejtinga u zemlji ili inostranstvu.

Funkcionalna revizija je angažovanje na analizi efektivnosti i efikasnosti organizacije klijenta i sačinjavanje preporuka za korekcije uočenih slabosti i poboljšanje organizacionih i funkcionalnih performansi.

Revizija za specijalne svrhe je angažovanje na reviziji čiji je oblik i djelokrug prilagođen zahtjevima klijenta. U saradnji sa klijentom određuje se djelokrug, obim i predmet revizije i razvija plan revizije kojim će se na najbolji način ispuniti svi zahtjevi klijenta.

ABC Global Financial Services Group, svojim klijentima pruža i sledeće usluge:

Revizija projekata finansiranih iz inostranstva kao i angažovanja na reviziji izvršenja ugovora bazirana je na opsežnom iskustvu u reviziji projekata međunarodnih finansijskih donatora u javnom i privatnom sektoru.

Interna revizija je angažovanje pregleda, konsaltinga i pripreme preporuka koje za cilj ima poboljšanje i unapređenje performansi kompanije u cilju njenog boljeg funkcionisanja i usklađivanja sa propisima i regulativom. ABC Global Financial Services, Ltd nudi usluge interne revizije svojim klijentima bilo da se radi o samostalnom, nezavisnom angažovanju ili zajedničkom radu sa klijentom i njegovim kadrovima. Angažovanje se može vršiti samostalno ili u paketu sa razvojem, implementacijom i pregledom internih kontrola.

ABC Global Financial Services Group, Ltd sva revizijska angažovanja i angažovanja na uslugama uvjeravanja vrši u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Međunarodnim standardima interne revizije.